Yemen - Ottoman Cancels

Sana'a


Sana'a

Sana'a

Sana'a

Sana'a

Sana'a
 
Sana'a

Sana'a

Sana'a
 

Cancels Alphabetically (Almost)

Ottoman Cancels Index Page | Ab (Ibb) - Camaran (Kamaran) | Hadjilé - Taiz | Hudeidah (Hodeidah)
Sana'a | Taiz - Zuhra | Yemen Index Page