SÁROSPATAK BARÁTAI
(magyar rész)
Sárospatak Barátai / Friends of Sarospatak FRIENDS OF SAROSPATAK
(english section)

A Sárospatak Barátai munkáját újra kezdtük. Elsö feladatunk, hogy össze-állitsuk a volt pataki diákok, hozzátartozóik, barátaik névsorát, valamint azokét, akik számon tartják, hogy elödeik Patak lelki, szellemi hatósugáraból jöttek Amerikába vagy Kanadába. Kérjük mindazokat, akiket e (Home Page) Honlapunkon keresztül elértünk, hogy a patakiak nevét, cimét hozzánk elküldeni sziveskedjenek.

BEPILLANTÁS SÁROSPATAK ÉS AZ ALMA MATER TÖRTÉNETÉBE

Sárospatak története egybe forrott a magyar történelem nagy eseményeivel, és a szabadságért és függetlenségért vivott küzdelmek emlékét, vezéreik és mindenek elött a Rákocziak és Loránffy Zsuzsanna nevét örzi a vár alatt kanyargó Bodrog partján.

Sok-sok pataki diáknak ad még mai is "honvágyat" Patak után, amikor hallani véli a pataki nótát: "Bodrog partján van egy város, én is laktam benne. Hányszor volt ott a szivemnek kacagó jó kedve!"

A pataki vár és várkastély a XVI. századi késö magyar reneszánsz és a XVII. század barok épitészet egyik legbecsesebb emléke. Anonymus, Péter györi püspök a XIII század elején irja, hogy a honfoglalás idején Ketel vitéz deritette fel Patak vidékét átkelve a Bodrog partján. Az Árpád-házi királyok sokszor "vakácioztak" udvartartasukkal Patakon. Árpádházi Szent Erzsebetnek a szülövárosa, kinek szobrát évekkel ez elött felállitották a vár közelében. A Reformaciót megelözö idökben virágzó kolostorai voltak. Az Ágoston-rendi kolostor iskolájában tanult Szalkay László, a késöbbi esztergomi érsek.

A Refomaciót követöleg (1517) 1531-ben alapitott református kollégiuma a magyarországi müvelödés és haladó gondolkozás egyik fellegvára lett. Kiemelkedö esemény volt az iskola történetében, amikor Lorántffy Zsuzsanna és kisebbik fia, Rákóczi Zsigmond a kollégium oktatási rendszerének megreformálására meghivták Patakra Comenius Ákos Jánost, a világhirü cseh-morva (magyar származású) pedagogust, kinek kérésére felallitották a pakai nyomdát, amit Rákoczi György tervezett. 1650-ben érkezett Comenius Patakra, öt éven át tanitott, és itt irta meg világhirü munkáját az Orbis Pictus-t (Ábrázolt Világ). Övolt az elsö, aki képeket, ábrákat használt a tanitásban.

40 éves kommunista elnyomás után 1990 szeptemberében újraindult a Református Kollégium Gimnáziuma. 1991 oktober elején pedig a Sárospataki Református Kollégium Theologiai Akadémia kezte újra életét és munkáját 49 elsöéves hallgatóval.A KOLLEGIUM THEOLOGIAI AKADÉMIÁJA. Dr. Nagy Barna professzor irja versében, miután a theologia kapuját bezárták:

"Hadd várjak ott, ott hadd várjak feltámadást: egy földit még - az iskoláét, s a másikat, az örököt - a minden testekét." (Részlet a Végrendelet-böl).

Miután a theologiát Sárospatakon 1951-ben bezárták, a theologusoknak Debrecenben kellett folytatniuk tanulmányaikat. A helyett, hogy Debrecenben beiratkoztak volna, a beiratkozás éjjelén "visszamenekültek" Sárospatakra. 1951 oktober 22 - én visszaküldték öket Debrecenbe, amit maguk között elneveztek "Exodus"-nak. Az államositás után az imatermet szinházteremmé alakitották át. Az elsö urvacsorázás a helyreállitott imateremben 1996-ban volt. Ugyan ez év öszén avatták fel az emléktáblát, melynek szövege:

"1531 óta áll ezen a helyen a Sárospataki Református Kollegium. Évszazadokon át szolgálta Isten országát, református egyházát és a magyar nemzetet, 1991 óta újra egyházi intézményként. Soli Deo Gloria - Egyedül Istené a dicsöség. 1996."


A 16 század második felében kezdtek komoly gondot forditani a theologiai oktatásra. Szikszai Fabricius Balázs "... tette tekintélyessé és nevezetessé az iskolát ... gimnaziumát a nehezebb tudományok böséges oktatásával gazdagitotta, és ugyanazon tudományokhoz ékesszolásának nagy dicsöségével csatolta a theologiának teljes fényét."

A Wesselényi-féle szabadságmozgalom bukása után, 1671-ben eröszakkal elüzték az iskola népét Patakról. Két professzorával, Buzinkai Mihály és Posházi János vezetésével, Erdélybe, Gyulafehérvárra menekültek. 1682-ben tért vissza az iskola, miután a kurucok (Thokoly) Patakot is visszafoglalták.

1951 julius 25-án kelt leiratban értesitették a Kollegium vezetöségét:

"... sziveskedjek az iránt is intezkedni, hogy a további határozatig a Theoligia Akademia hallgatói a debreceni és a budapesti Theologián kérjék felvételüket."

Darányi Lajos erre emlékezve mondotta: "A mi nagy pataki bánatunkban az Ige a vigasztalás. Istennek tetszett, hogy a magyar földön lévö tudatlanság eloszlatására Patakon iskolát fundáljon. Hisszük, megtatja és visszadja. És akkor, amikor most másról szeretnék beszélni, az Ige rámutat az egyetlen reménység alapjára, Jézus Krisztus halálára és feltámadására ... Megmutatja a bizonyos, a gyözelmes véget, és ezzel BIZONYOSSÁ teszi a BIZONYTALAN HOLNAPOT IS."

A reménység meghozta jutalmát: a Sárospataki Református Kollegium 1991 óta újra él és müködik. Soli Deo Gloria! Az 1995/96 tanévben a theologusok létszáma 143. 1996 szeptemberében 23 theológiai hallgató teszi le az ELSÖ LELKÉSZKÉPESITÖ VIZSGÁT.

A KOLLEGIUM GIMNAZIUMA. Sárospatakon az 1530-s években jött létre protestáns iskola. 1567-töl, Perényi Gábor halála után Patak a helvét (Kalvin) reformáció iskolája. Az iskola kezdetben triviális tanrendben muködött, grammatikát, retorikát és dialektikát oktattak benne. Szikszai Fabricius Balázs alatt bövitették a tanrendet a quadriliummal: az aritmetikával, geometriával, astronomiával és musicával, s a hét szabadmuvészetet tanitó iskolájává lett. Comenius Ákos János a világon elsönek Patakon vezette be az iskolában a képekkel, ábrákkal való oktatást. 40 év után a Református Kollégium Gimnáziuma újra a Reformatus Egyhaz tulajdonaként folytatja évszazadokkal ezelött megkezdett egyházi és nemzeti szolgálatát.

FIÚ INTERNÁTUS. Az 1995/96 tanévben 76 fiúhallgatót helyeztek el a Theologiai Akademia internátusaiban. Rákoczi Internátusban: 19; Rákoczi u.8 szám alatt: 7; Bethlen Internátusban: 27; Kis Bethelen Internátusban:10. A Gimnázium Kossúth Internátusában 13 fiú kapott lakást, mint felügyelök. LÁNY INTERNÁTUS. Az 1995/96 tanévben a Kollégium Zrinyi Internátusában: 48 lány; a Pavletics-házban: 12, és 4 nöhallgató a Gimnázium internátusában, mint felügyelök, kaptak elhelyezést.


Friends of Sárospatak It is a new beginning for the Friends of Sarospatak to reach new members, friends for the Family of Sarospatak. Our hope is that the Spirit of Sarospatak and their love for Patak will continue to motivate their children, and the third and fourth generation American / Canadian Hungarians, whose ancestors came from the spiritual radium of Patak. Please, take an active role to get such names and addresses to us:
  • Dr. Imre Bertalan
    10401 Grosvenor Pl. No.1521, Rockville, MD 20852, USA
    Telephone: 1 (301) 493-5036, email: ibertala@capaccess.org
  • Dr. Kálman A. Göndöcz
    28 Partridge Drive, Kanata, ON  K2M 2P6, CANADA
    Telephone: 1 (613) 599-6524, email: kgondocz@sympatico.ca

English Section


The alumni and friends of the Sarospatak Reformed College living within and beyond the frontiers of Hungary founded the Sarospatak Reformed College Foundation in order to provide moral and financial support to the centuries old institution after 40 years of involuntary stoppage under communism.

The Foundation, chartered in 1988, was instrumental in re-establishing the ancient college as an educational institution of the Reformed Church.

In order to support the Sarospatak College, the Foundation, jointly with the North American Friends of Sarospatak, calls on the alumni and friends of the College to contribute to the accomplishment of the "Spirit of Sarospatak" in Europe and overseas in order to help the education program and operation of the long-standing institution.

Cheques, donations - indicating "Sarospatak Fund" - can be sent to the:

Hungarian Reformed Church
2001 Massachussetts Avenue, N.Y.
Washington, D.C. 20036-1011, USA
or
Hungarian Reformed College Foundation
Hungarian Credit Bank Ltd. No.2145501361
Rakoczi ut 1, Sarospatak 3950
Hungary

A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány nevében örömmel értesítem, hogy elkészüloben van az internetes honlapunk. Címünk: http://www.reformatus-sp.sulinet.hu/srkg/
Forint számlaszám: MKB 10300002-20397630-00003285
USD számlaszám: MKB 50800413-21004013

The Hungarian language school of the Sarospatak Academy is available
again to American young people of high school age.
For information call or write to:
Rev. Imre A. Bertalan
Bethlen Home
125 Kalassay Dr
Ligonier, PA 15658-0657
Phone: 1 (724) 238-6711

After the Sarospatak Seminary was closed more than 45 years ago, the Sarospatak theological students had to enroll in the Debrecen Seminary. In the hope that they could begin their 1951/52 school year in Sarospatak (rather than Debrecen), they fled to Sarospatak during the night. The student were sent away from Sarospatak on October 22, 1951. Among themselves they called this event the "Exodus". On the the day of the "Exodus", one of the student, Gabriella Szabo, now Mrs.Timar, the minister of Atany, began to embroider a tablecloth: Exodus, 22nd October, 1991. On the anniversary of the Exodus she sent the tablecloth to the Sarospatak Seminary student as a remembrance. (Quote from: Yearbook of Theol. Academia)

Menj vissza a kezdethez / Return to the top


Oh My Gosh Publishing


For more information on the development of this page,
please contact Dr. Kálman A. Göndöcz

This page is sponsored by
Oh My Gosh Publishing